ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ 2023

ಉಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ವ? ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ.

PM ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ, ಈಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸಿಗಲಿದೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಏನೇಲ್ಲ ದಾಖಲೇಗಳು ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗು ಓದಿ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವ ಲಯೋಜನೆ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವ ಲ ಯೋಜನೆ – ಸರ್ಕಾರ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾ ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈಗ ಗ್ಯಾ ಸ್
ಇಲ್ಲದವರು, ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ
ಗ್ಯಾ ಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ . ಈಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾ ಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 4 ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯವು
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ 2023

ನೀವು ಈ ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ನೀವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಗ್ಯಾ ಸ್
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಚಿತ ಗ್ಯಾ ಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋ ಜನೆ ಅನ್ವ ಯ ಮತ್ತೆ
ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವು
ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀ ರಿ. ನೀವು ಗ್ಯಾ ಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀ ರಿ. ಗ್ಯಾ ಸ್
ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಗ್ಯಾ ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಪಡೆಯುತ್ತೀ ರಿ. ವಿಳಂಬಮಾಡದೆ ಈಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವ ಲಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು

 • ಉಜ್ವ ಲ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾ ಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ (ಆದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು
  ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ )
 • ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇ ಖಿಸಿರುವ ಅದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ರೆ
  (ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಗುರುತಿನ
  ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
 • ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ /
  ಕುಟುಂಬದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾ ರದ
  ದಾಖಲೆ / ಅನುಬಂಧ I (ವಲಸೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ) ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಯಂಘೋಷಣೆ.
 • Sl.No. 3 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫಲಾನುಭವಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ
  ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ರ ಆಧಾರ್.
 • ಬ್ಯಾಂ ಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು IFSC
 • ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲುಪೂರಕ KYC ಇತ್ಯಾದಿ.
 • PM ಉಜ್ವ ಲಾಯೋಜನೆ 2023 ಅರ್ಹತೆ

  • ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು (ಮಹಿಳೆಮಾತ್ರ ).
  • ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ OMC ಯಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ LPG ಸಂಪರ್ಕ
   ಇರಬಾರದು.
  • ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರು – ಪರಿಶಿಷ್ಟ
   ಜಾತಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ
   (ಗ್ರಾಮೀಣ), ಅತ್ಯಂ ತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು (MBC), ಅಂತ್ಯೋ ದಯ ಅನ್ನ
   ಯೋಜನೆ (AAY), ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಟೀ ತೋಟದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳು,
   ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳು, ದ್ವೀ ಪ ಮತ್ತು ನದಿ ದ್ವೀ ಪಗಳು SECC ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
   (AHL TIN) ಅಥವಾ 14 ಅಂಶಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಬಡ
   ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *