ಲೈವ್ ಲೋಕೆಷನ್

General information ಮ್ಯಾಪ್ ಲೈವ್ ಲೋಕೆಷನ್ ವಿಳಾಸ

ಲೈವ್ ಲೋಕೆಷನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಳಸಿ ವಿಳಾಸ ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇತ್ತೀಚಿನ Busy ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಳಗದವರ ಮನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ (Place) ನಿಂತಿರುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕಾದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಲೋಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಪ್(Location Map) ಕಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ವಿಳಾಸ (Adress) ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ…